ییرمی‌بیرینجی درس: صیفت

یازار : اورمولو

+0 Bəyən
آدلارێن نئجه‌لیگی‌نی بیلدیرَن سؤزلره، "صیفت sifət" دئییلیر.

تۆرکجه دیلینده: 1. صیفت آددان قاباق گلر: گؤزل قێز، قێزێل آلما، سولدوزلو ایگید.

2.صیفت خبر اولسا، آددان سونرا گلر: ستّار قورخماز اێدێ.


صیفتلرین قوُرولوشجا نوعلارێ:

1) ساده صیفتلر Sadə sifətlər: بیر کؤکدن عیبارت اولار.
 • بویا(رنگ) Boya: آغ، یاشێل، گؤی.
 • نه‌جۆرلوک Nəcürlük: یاخشێ، پیس.
 • اؤلچو و حجم Ölçü və həcm: اوُجا، قێسا، نارێن.
 • داد Dad: شیرین، آجێ، ایتی.
 • اۆزونده‌کی علامت Üzündəki əlamət: شیل، قوجا، گنج.
 • ایستی‌لیک و آغێرلێق İstilik və ağırlıq: سرین، یۆنگول، اێلێق، آغێر، قاینار.

2) دۆزَلتمه صیفتلر Düzəltmə sifətlər: بیر سؤز و بیر اکدن دۆزَلیر.


الف_ آدلێق صیفتلر Adlıq sifətlər: بیر آد + شکیلچی
 • لێ lı، لی li، لوُ lu، لۆ lü: دادلێ، بیلگی‌لی، دوُزلو، دؤزۆملۆ.
 • سێز sız، سیز siz، سوُز suz، سۆز süz: دادسێز، سس‌سیز، یولسوز، کۆلسۆز.
 • چێ çı، چی çi، چوُ çu، چۆ çü: قاچاقچێ، دمیرچی، اودونچو، دؤیۆشچۆ.
 • لێق lıq، لیک lik، لوُق luq، لۆک lük: آغاجلێق، کؤلگه‌لیگ، دونلوق، گۆنلۆک.
 • کێ kı، کی ki، کۆ kü: آخشامکێ، بیلدیرکی، بۇگۆنکۆ، سحرکی، دۆنن‌کی. [دۆننکی سؤزون چوخ اۆرَگه‌یاتان اێدێ.]
 • کێ kı، کی ki: آتامداکێ، ائوده‌کی. [ائوده‌کی کؤینَگیم آغ‌دیر.]
 • جێل cıl، جیل cil، جوُل cul، جۆل cül (بوُ اکلر ایله باجارێق، خاصیت، حدسیز علاقه و ... بیلدیرن صیفتلر یارانێر): آردێجێل، ایشجیل، قوهومجول، اؤلۆمجۆل، دووشانجیل.

ب_ ائیلملیک (فعلی) صیفتلر Eyləmlik sifətlər:

i.بیرینجی دسته: آدلێق آد Adlıq isim: ائلیم کؤکو + «ان an/ _َن ən»
 • اؤرنک: قاچان، گؤرَن، یازێلمایان، آنلاشێلمایان.


ii.ایکینجی دسته:
 • مێش mış، میش miş، موُش muş، مۆش müş: قوجالمێش، دیریلمیش، قوُرولموش، گؤرمۆش.
 • ار ar، _َر ər: آخار، گۆلر.
 • اجاق acaq، _َجَک əcək (یاجاق yacaq، یه‌جَک yəcək): اولاجاق، گلجک، یاشایاجاق، اله‌یه‌جَک. [بوُ اولاجاق بیر ایش‌دیر.]

iii.اۆچونجو دسته:
 • مالێ malı، مه‌لی məli: آتمالێ، یئمه‌لی.
 • اسێ ası، _َسی əsi (یاسێ yası، یه‌سی yəsi): یازاسێ، اوخویاسێ، گؤره‌سی، بۆرۆیه‌سی. [یازاسێ مکتوب].

iv.دؤردونجو دسته:
 • ما ma، مه mə: آلێنما، بیچمه.


v.بئشینجی دسته:
 • اغان ağan، _َگن/_َیَن əyən [داییمی خاصیتی بیلدیرن صیفت یارادێر]: قاچاغان، گۆله‌ین.
 • قان qan، کن kən [خاصیت و کئیفیتی بیلدیریر]: چالێشقان [اؤیرنجی]، دؤیوشکن [عسگر].
 • اق aq، _َک ək: قورخاق، ایشلک (ایشله‌+ک).
 • «غێن ğın، غوُن ğun، گین gin، گۆن gün» و «قێن qın، قوُن qun، کین kin، کۆن kün»: سؤز جینگیلتی‌لی سس‌سیزله بیتسه: آزغێن، سولغون، ازگین، دۆزگون؛ سؤز کار سس‌سیزله بیتسه: ساتقێن، توُتقون، کسکین، کۆسکۆن.
 • اێجێ ıcı، ایجی ici، اوُجو ucu، اۆجۆ ücü (کؤک سسلی ایله بیتسه، کؤک ایله اکین آراسێندا «ی y» گلر) [پئشه، وظیفه، باجارێق و کئیفیتی بیلدیریر.]: آلێجێ، کئچیجی، یوروجو، سۆرۆجۆ، پارتلایێجێ، اله‌ییجی، قورویوجو، بۇیوروجو.
 • اێق ıq، ایک ik، اوُق uq، اۆک ük: یێخێق [دیوار]، کسیک، اوچوق، سؤنۆک [چیراق]، چۆروک [مئیوه].
 • جاق caq، جک cək: اوتانجاق، سئوینجک.
 • اێنج ınc، اینج inc، اوُنج unc، اۆنج ünc: قورخونج [حادیثه]، گۆلۆنج [ایش].
 • ج c [خاصیت بیلدیریر]: قێسقانج، ایگرنج.
 • اێم ım، ایم im، اوُم um، اۆم üm: آتێم، ایچیم، توُتوم، بؤلۆم.
 • دێق dıq، دیک dik، دوُق duq، دۆک dük: آلدێغێم، سئودیگیم، توُتدوغوم، گؤردۆگۆم.
 • ه ə: کسه [یول].


عربجه‌دن آلێنما اؤن و سون قوشمالار ایله دۆزلن صیفتلر:

اؤن‌قوشما:
 • لا la: لامذهب، لاقئید.
سون‌قوشما:
 • ی i: ایقتیصادی، جیدّی، شرطی، فنّی، طبیعی، حقیقی، تِکنیکی؛ معنوی، کیمیَوی، لوغوی.

فارسجادان آلێنما
اؤن و سون قوشمالار ایله دۆزلن صیفتلر:

اؤن قوشمالار:
 • بئ be: بئکئف (=کئفسیز)، بئساواد (=ساوادسێز)، بئحال (=حالسێز).
 • نا na: نامرد، ناخوش، ناکیشی، ناحق، ناشۆکۆر.
 • با ba: باصفا (=صفالێ)، باادب (=ادبلی)، باساواد (=ساوادلێ)

سون قوشمالار:
 • دار dar: امکدار، ائلدار، کیتابدار.
 • کار kar: طلبکار، داواکار، پئشه‌کار، پئیمان‌کار.
 • باز baz: اویون‌باز، قوهوم‌باز، کلکباز.

[«دار» و «باز» فارسجادا مۆرکّب کلمه یارادار؛ آمّا بیزیم دیلده شکیلچی رولو اوینایار.]

آوروُپا دیللریندن آلێنمێش اؤن و سون قوشمالار ایله دۆزلن صیفتلر:

اؤن قوشمالار:
 • آنتی anti: آنتی‌فاشیزم، آنتی سوسیالیست.
 • آ a: آنورمال.

سون قوشمالار:
 • ایزم izm: سوسیالیزم، بوُدیزم، کوُبیزم، فاشیزم.
 • ایست ist: سوسیالیست، فولکوریست، امپِریالیست.
 • ایو iv: آکتیو، اوبیکتیو (واقعی).
 • ل l: فورمال، نورمال، سوسیال.
 • لوژی loji: سوسیولوژی، پسیکولوژی، تِکنولوژی.
 • تیک tik: سیتِماتیک، گراماتیک، فونئتیک.
 • یک ik: مورفولوژیک، ائتیک، تیپیک.


3.مۆرکّب صیفتلر Mürəkkəb sifətlər: ایکی سؤزون بیرلشمه‌سیندن دۆزلیر.

الف_ تۆرکجه سؤزلر ایله یارانانلار:
 • ایکی صیفتین تَکرارێندان دۆزَلَنلر: یاشێل-یاشێل [چمنلر] yaşıl-yaşıl.
 • ایکی آدلێق صیفتدن دۆزلنلر: گۆللو-چیچک‌لی güllü-çiçəkli، باغلێ-باغچالێ bağlı-bağçalı.
 • بیر ساده صیفت و بیر آدلێق صیفتدن دۆزلنلر: اوجابویلو ucaboylu، ایستی‌قانلێ istiqanlı.
 • بیر ساده صیفت و بیر آددان دۆزلنلر: دیک‌باش dikbaş، گؤی‌گؤز göygöz.
 • بیر ائیلملیک صیفت و بیر آددان دۆزلنلر: آچێق‌گؤز açıqgöz.
 • باغلێلێق اکی اولان بیر آد ایله بیر صیفتدن دۆزلنلر: گؤزوتوخ gözütox، دیلی‌شیرین dilişirin.
 • بیر باغلێلێق اکی اولان آدلا بیر آددان دۆزلنلر: اۆستو-اؤرتولو üstü-örtülü، گؤزوقانلێ gözüqanlı.
 • بیر باغلێلێق اکی اولان آدلا بیر ائیلملیک صیفتدن دوزلنلر: آلنێ-آچێق alnı-açıq، یولونو-آزمێش yolunu-azmış.
 • مۆرکب ائلیملردن دۆزلنلر: تأیید اولونان tə`id olunan.
 • «دان dan، دن dən» شکیلچی‌لی بیر آد و بیر صیفتدن دۆزلنلر: داشدان-یوُموشاق daşdan-yumuşaq، دیلدن-ایتی dildən-iti.
 • بیر سای و بیر ساده آددان دۆزلنلر: بئش‌بوجاق büşbucaq، دؤردقاپێلێ dördqapılı، یئددی‌دگیرمان yeddidəyirman.

ب_ عرب و فارس دیللریندن آلێنمێش مۆرکّب صیفتلر:
 • بیر صیفت و بیر آددان دۆزلنلر: خوشبخت، بدطینت، بین‌الخلق.
 • بیر سای و بیر آددان دۆزلنلر: یکرنگ.
 • بیر آد یوخسا اصل صیفت و بیر ائیلملیک صیفتدن دۆزلنلر: قوُش‌باز، وطن‌پرور، بدخواه، حق‌شۆناس، خوشبین، ائل‌دار، دیلبر، مردوم‌آزار، خودپسند، صنعتکار، زرگر، ساعاتساز، زحمتکش، پالان‌دوُز.


قایناق‌لار: قێساجێق آذربایجان تۆرکجه‌سی حاقّێندا، کۆیلۆ سعید نجّاری

معاصیر ادبی آذری دیلی، پروفسور دوقتور محمدتقی زهتابی، آشینا نشریاتی، 1379


آچار سؤزلر : sifət,