اون‌آلتینجی درس: آدلارین قورولوشجا نوعلاری

یازار : اورمولو

+0 Bəyən
1. ساده آدلار Sadə adlar: بیر کؤکدن عیبارت اولان و بیر حرفی دوشَنده آنلامێنێ ایتیرَن آدلارا، ساده آدلار دئییلیر. اؤرنک: کؤز köz، چؤرک çörək، اود od.

2. دۆزَلتمه آدلار Düzəltma adlar:  بیر کؤک و بیر یوخسا بیر نئچه سؤزدۆزَلدیجی اک‌لردن قوشولان آدلارا، دۆزلتمه آدلار دئییلیر.

چاغداش آزربایجان تۆرکجه‌سی‌نین استاندارد شیوه‌سینده وار اولان دۆزلتمه آدلار:

الف) تۆرکجه شکیلچی‌لر ایله‌ن دۆزَلَن‌لر:
 • لێق lıq، لیک lik، لوُق luq، لۆک lük: داغلێق dağlıq، اکینچی‌لیک əkinçilik، اوُجوزلوق ucuzluq، دۆزلوک düzlük
 • چا ça، چه çə: قازانچا qazança، دفترچه dəftərçə
 • لاق laq: چایلاق çaylaq، بوُزلاق buzlaq، دۇزلاق duzlaq، یایلاق yaylaq
 • چێ çı، چی çi، چوُ çu، چۆ çü: یازێچێ yazıçı، چؤرکچی çörəkçi، اودونچو odunçu، اۆزۆمچۆ üzümçü
 • لێ lı، لی li، لوُ lu، لۆ lü: دادلێ dadlı، ائولی evli، دۇزلو duzlu، سؤزلۆ sözlü
 • داش daş: یولداش yoldaş، امکداش əməkdaş، دیلداش dildaş، چاغداش çağdaş
 • چێق çıq، چیک çik، چوُق çuq، چۆک çük، جێغاز cığaz، جیگز ciyəz: آناجێق anacıq، ائوجیک evcik، یاوروجوق yavrucuq، گؤزجۆک gözlük، قێزجێغاز qızcığaz، ننه‌جیگز nənəciyəz
ب) عرب-فارس دیللریندن آلێنمێش اکلر ایله‌ن دۆزلتمه آدلار:
 • ـیّت iyyət: ضیدّیّت، شخصیّت
 • ـیات yat، ـات at: ادبیّات، تعلیمات
 • ـیّه iyyə: سویّه، فرضیّه
 • ـی i، وی vi: خاقانی، گنجه‌وی
 • دار dar: ائلدار، هاوادار
 • ـیستان istan: اؤزبکیستان، تۆرکمنیستان، تۆرکیستان

ج) آوروپا دیللریندن آلێنمێش اکلرله همن دیللردن آلێنمێش کلمه‌لردن یارانان دۆزلتمه آدلار:
 • ـیزم izm: سوسیالیزم، ایدئالیزم
 • ـیست ist: سوسیالیست، ماشێنیست
 • ـیک ik: آکادِمیک، بیولوژیک

د) تۆرکجه اکلرله همن دیلین ائیلم‌(فعل)لریندن دۆزلن آدلار:
 • ێق ıq، یک ik، وُق uq، ۆک ük: قاتێق، بیلیک، قوروق، هؤرۆک
 • ێش ış، یش iş، وُش uş، وش üş: قاچێش، گلیش، اوچوش، گؤرۆش
 • ما ma، مه mə: دولما، سۆزمه
 • آق aq، اَک ək، ق q، ک k: بیچاق، یاتاق، سۆرک، داراق، الک
 • جاق caq، جک cək [فعّال دئییل]: سانجاق، یئللَن‌جک
 • اێم ım، ایم im، اوُم um، اۆم üm: یاغێم، بیچیم، دوغوم، اؤلۆم
 • قا qa، گه gə: قوووُرقا، سۆپورگه، دؤنگه
 • آر ar، ار ər: آچار، گۆلَر
 • تێ tı، تی ti، توُ tu، تو tü: قێشقێرتێ، گؤیَرتی، قوُرولتو، اۆزۆنتۆ
 • قێن qın، کین kin، قوُن qun، گۆن gün، غێن ğın، غون ğun [کؤک جینگیلتی‌لی سس‌له بیتسه «ق q» حرفی «غ ğ» اولار]: باسقێن، کسکین، توُتقون، سؤزگۆن، دالغێن، ووُرغون
 • قێ qı، کی ki، قو qu، گۆ gü، غێ ğı، غوُ ğu: آسقێ، سئچکی، پوُسقو، بؤلگۆ، چالغێ، سورغو
 • اێن ın، این in [ایشدن دۆشمۆش‌دۆر. ایشین آدێنێ بیلدیرن آدلار یارادار]: آخێن، بیچین
 • اێ ı، ای i، اوُ u، اۆ ü: یازێ، چکی، پوزو، اؤلچۆ
 • اێجێ ıcı، ایجی ici، اوُجو ucu، اۆجۆ ücü [معمولاً ایش‌گؤرنی بیلدیرَر]: ساتێجێ، بیلیجی، سوروجو، بؤلۆچۆ
 • اێنج ınc، اینج inc، اوُنج unc، اۆنج ünc [چوخ نادیر مصدرلردن آد دۆزلدر]: قاخێنج، سئوینج، قورخونج، گۆلۆنج
 • آجاق acaq، اجک əcək: یاناجاق، سیله‌جک
 • جه cə: دۆشۆنجه، اَیلَنجه
 • گَج gəc [ایشدن دۆشموش‌دور]: سۆزگج
 • آج ac، اج əc [ایشدن دۆشموش‌دور]: تیخاج، دؤیَج
 • اێج ıc [ایشدن دۆشموش‌دور. «آیێرماق»دان آد دۆزلدیر]: آیرێج
 • ایر ir [ایشدن دۆشموش‌دور. یالنێز «گلمک»دن آد یارادێر]: گلیر
 • اێنتێ ıntı، اینتی inti، اوُنتو untu، اۆنتۆ üntü [بیر ایئشین آز مقدارێنێ بیلدیرن آدلار یارادێر]: قازێنتێ، ازینتی، اوونتو، چؤکۆنتۆ
 • ماز maz، مز məz: سولماز، سؤنمز


3. مۆرکّب آدلار Mürəkkəb adlar: ایکی یوخسا نئچه مۆستقیل سؤزدن عمله گلن سؤزلره، مۆرکّب آدلار دئییلیر.
 • ایکی مۆستقیل سؤزدن یارانان‌لار: بؤیوک‌آغا، حاجێلئیلَک، آجێچای، کهلیک‌اوتو، اوغوزخان
 • بیر سؤزون تکرارێندان عمله گلن‌لر: قالا-قالا، دئیه، دئیه، گؤره-گؤره، قاچا-قاچا
 • آنلامجا ضیدّ اولان ایکی سؤزون بیرلَشمه‌سیندن عمله گلنلر: وار-یوخ، آز-چوخ، قێز-اوغلان، ارکک-دیشی، باش-آیاق، اویان-بوُیان، قار-یاغێش، آتا-آنا، آشاغێ-یوُخاری
 • بیر آنلاملێ و بیر آنلامسێز سؤزون بیرلشمه‌سیندن عمله گلنلر: آدام-مادام، قێز-مێز، شله-شوله، قوجا-موجا، سارێ-مارێ، آتا-ماتا، ...

قایناق‌لار: قێساجێق آذربایجان تۆرکجه‌سی حاقّێندا، کۆیلۆ سعید نجّاری

معاصیر ادبی آذری دیلی، پروفسور دوقتور محمدتقی زهتابی، آشینا نشریاتی، 1379


آچار سؤزلر : İsimlərin növləri,